From 1 - 10 / 11
 • Categories  

  Pristupi izradi separata je utemeljen na realnoj potrebi da se proces poboljšanja saobraćajnog sistema razvojno usmjeri. Smjernice opšteg razvoja Kantona za period do 2023. godine su neophodne. Krucijalni faktori uticaja na životne funkcije u gradu, veličinu i strukturu grada, ekonomiju i društvene odnose su struktura saobraćajnog sistema i upravljanje podsistemima u takvoj strukturi. Dakle, efikasnost, kapacitet, brzina, tehnologija, kvalitet, troškovi i uticaj na okolinu su indikatori koje treba uključiti pri optimizaciji saobraćajnog sistema i njegovog upravljanja. Studija saobraćaja se sastoji iz više separata a to su: a) Separat Centralno upravljanje saobraćajem na području Kantona Sarajevo b) Separat Uticaj na okolinu - Kanton Sarajevo c) Separat Robni tokovi na području Kantona Sarajevo d) Separat Mreža saobraćajnica e) Separat Uticaj socio-ekonomskih parametara na veličinu saobraćaja (kretanja) f) Separat Analiza saobraćaja na mreži saobraćajnica Sarajevskog kantona g) Separat Mirujući saobraćaj h) Separat Javnog prevoza putnika, gradskog i prigradskog i) Separat željeznički saobraćaj j) Separat zračni saobraćaj.

 • Categories  

  Mreža linija javnog prijevoza je skup svih linija koje na području Kantona Sarajevo sačinjavaju podgrupe linija javnog linijskog prijevoza putnika grupisanih po tehnološkim kriterijima. Mrežom linija utvrđuju se sljedeći elementi: broj i vrsta linije (tramvajska, trolejbuska, autobuska, minibuska, žičara, kosi lift), rang linije (općinska, gradska i kantonalna), terminali, polazni i završni terminus, stanice i stajališta po smjerovima i njihova međusobna rastojanja - daljinar, trasa svih linija (itinerer), nazivi linija i linijski broj, broj, vrsta i tip potrebnih vozila po svakoj liniji, broj vozila javnog prijevoza koji će biti opremljeni uređajima za olakšan ulaz ili izlaz osoba s ateškoćama u kretanju, najveći dopušteni stepen popunjenosti vozila, period i režim održavanja, tarifni razred za svaku pojedinu liniju, vezane linije.

 • Categories  

  Mreža regionalnih cesta Kantona Sarajevo obuhvata sve ceste koje su u nadležnosti održavanja Direkcije za puteve Kantona Sarajevo (regionalne te određene magistralne i lokalne, koje su sporazumno preuzete na održavanje). Regionalne ceste prvog reda namijenjene su za saobraćajno povezivanje ekonomskih područja države ili entiteta, značajnih središta lokalnih zajednica, kao i za saobraćajno povezivanje sa cestama iste ili više kategorije. Posebno izgrađeni priključci, ukoliko su predviđeni, čine njihov sastavni dio mreže cesta u Kantonu Sarajevo. Regionalne ceste drugog reda namijenjene su za saobraćajno povezivanje središta lokalnih zajednica u okviru određenog entiteta, za povezivanje turističkih (turističke ceste) i graničnih područja značajnih za državu, te za povezivanje graničnih prijelaza sa cestama iste ili više kategorije, kada prema propisanim kriterijima kategorizacije ne dostigne višu kategoriju. Trenutno Direkcija za puteve Kantona Sarajevo upravlja sa oko 350 km ceste u Kantonu Sarajevo.

 • Categories  

  Reklamni panoi u zaštitnom pojasu cestovne komunikacije u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo sastoje se od jumbo plakata, city light reklama i info tačaka. Prema evidenciji iz 2022.godine, na pomenutoj cestovnoj komunikaciji egzistira 131 jumbo plakat ( + cca 50 nelegalnih, za koje je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo uputila ukaz i opomenu za uklanjanje), kao i 127 city ligt reklama. Info tačke postavljene su na 54 lokacije sa ukupno 153 info table. Postavljanje reklamnih panoa na pomenutoj cestovnoj komunikaciji vrši se prema Elaboratu o privremenom korištenju javnih površina za potrebe postavljanja slobodnostojećih reklamnih panoa na području Kantona Sarajevo i Planu rasporeda reklamnih panoa u Kantonu Sarajevo.

 • Categories  

  Most je cestovna građevina koja je sastavni dio javne ceste. Na cestama koje su pod nadležnosti i upravljanjem Direkcije za puteve Kantona Sarajevo nalazi se 58 mostova, čija ukupna dužina iznosi 2.529,40 m. Svim mostovima dodijeljena je njihova pripadajuća šifra, kao i broj prema evidenciji karata iz 2012.godine, kada kreirana prva zvanična baza o mostovima u Direkciji za puteve Kantona Sarajevo. Redovno i vanredno održavanje građevina javnih cesta vrši se u skladu sa zakonski propisanim rokovima, te je kroz sve vrste planova rada Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, sadržano i održavanje mostova na cestama u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.

 • Categories  

  Brojanje saobraćaja na cestama u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo vrši se na 29 lokacija. Svi podaci sa uređaja za brojanje saobraćaja obrađuju se jednom u toku godine i podaci se objedinjuju u publikacije brojanja saobraćaja. U PDF formatu dostupni su detaljni podaci sa uređaja a kroz shapefile-ove dostupni su podaci o mikrolokaciji uređaja i PGDS-u po godinama (od 2014. godine se vrši kontinuirano brojanje saobraćaja u Kantonu Sarajevo). Kvalitetan sistem brojanja saobraćaja na cestama od posebne je važnosti, jer prikupljeni i statistički obrađeni podaci omogućuju praćenje i analiziranje saobraćajnih potreba privrede i stanovništva, uočavanje nedostataka, te prognoziranje, planiranje i projektovanje cestovne infrastrukture i transportnog sistema Kantona Sarajevo.

 • Categories  

  Saobraćajna signalizacija je sistem sredstava, uređaja i oznaka za regulisanje i vođenje saobraćaja. Vertikalna signalizacija predstavlja skup posebno kodiranih oznaka namenjenih učesnicima u saobraćaju, koje se, u odnosu na saobraćajne površine, lociraju u vertikalnoj ravni, dok horizontalna signalizacija predstavlja skup posebno oblikovanih geometrijskih elemenata linija, figura, polja i natpisa koji formiraju oznake na saobraćajnim površinama Kantona Sarajevo. Sva cestovna komunikacija unutar Kantona Sarajevo sadrži zakonom propisanu i na osnovu Pravilnika o održavanju javnih cesta (Sl. N. FBiH, br. 69/10) postavljenu i održavanu saobraćajnu vertikalnu i horizontalnu signalizaciju.

 • Categories  

  Osnovni zadatak Studije Funkcija centraliteta glavnog grada bio je istražiti urbane mogućnosti razvoja Sarajeva i odrediti njegov razvojni koncept baziran na promjenama nivoa funkcija centraliteta nastalih njegovom novom geopolitičkom i prometnom pozicijom. Studija je struktuirana u pet poglavlja i to: Prvo poglavlje daje presjek kroz saznanja u najnovijim teoretskim razmatranjima materije o glavnim, internacionalnim i regionalnim gradovima svijeta te procesima globalizacije i globalnim trendovima. Drugo poglavlje obrađuje sarajevsku regiju kao metropolitansko područje (u nastajanju) i njegovu ulogu u razvojnim mogućnostima Sarajeva kao evropske metropole. Treće poglavlje obrađuje mrežu i sistem naselja u metropolitanskoj zoni Sarajeva. Dat je hijerarhijski prikaz centara sa analizom pokazatelja dostupnih za klasifikaciju naseobinskih sistema. Četvrto poglavlje razmatra mogućnosti razvoja prometa svih oblika i nivoa kao osnove u poticanu razvoja u prostoru, otvaranju gravitacijskih mogućnosti prostora prema centralnim mjestima, ujednačavanju razvoja metropolitanske zone, njene koherentnosti, uticaja metropole putem razvojnih osovina na razvoj regionalnih centrata u BiH i otvaranja same metropole prema regionalnom okruženju JI Evrope preko izgradnje autoputa na koridoru Vc. Peto poglavlje razmatra prostornu organizaciju metropole i metropolitanske zone Sarajeva, funkcije centraliteta glavnog grada i njihov potencijalni raspored u prostoru. Koncept prostorne organizacije uže metropolitanske zone dat je kao razvojni Model koji predviđa izrazito naglašenu koncentrirano urbaniziranu zonu metropole i njenog unutarnjeg pojasa i tzv. "zeleno" okruženje sa čitavim nizom ishodišnih, turističko naglašenih naselja.

 • Categories  

  Studija optimalnog snabdijevanja energijom Kantona Sarajevo je alat prostornog plana Kantona Sarajevo, te obuhvata usmjerenja u pogledu strukture energentata, mjere za uvođenje energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, te je osnov za određivanje optimalnog načina grijanja pojedinih tipova naselja što je primjenjivo kod izrade urbanistiĉkog i planova namjene prostora nižeg reda. Studijom se analizira dosadašnji razvoj komunalne energetike, daje ocjenu stanja komunalnih organizacija iz oblasti energetike, te posebno i naglašeno mjere za savremeno upravljanje korištenjem energije. Iako se radi o studiji, autori su nastojali da u Sutdiju ugrade mnoge elemente energetske strategije, kako bi se poboljšala njenja primjenjivost u praksi. Efikasnost korištenja energije se uvijek može poboljšavati. Obično su potrebna manja sredstva za racionaliaciju potrošnje energije, nego za proizvodnju novih količina energije, ali često nedostaju organizacione forme za uvođenje povećanja energijske efikasnosti. Energijska efikasnost je danas imperativ razvoja. Organizacija za povećanje energijske efikasnosti se postiče kroz sistem energijskog upravljanja). U tom smislu je predložen integralni sistem upravljanja energijom u Kantonu koji predviđa osnivanje agencije ili ureda za upravljanje enrgijom, posebno upravljanje potrošnjom energije u budţetskim ustanovama, uvođenje energijskog certificiranja zgrada te podsticanje razvoja ESCO koncepta.

 • Categories  

  Studija ranjivosti Kantona Sarajevo je postupak vrednovanja prostornih karakteristika kod planiranja prostornog razvoja. Njena namjena je optimizacija raspodjele djelatnosti u prostoru iz ugla zaštite javnog interesa na području zaštite okoliša. Analizom cjelokupnog prostora istraživanja zaključuje se gdje je rizik za nastanak negativnih uticaja na okoliš, zbog karakteristika prostora, veći ili manji. Tako identificiramo okolišno najprimjernije lokacije za određene djelatnosti da bi izbjegli kasnije konflikte sa drugim korisnicima prostora, te zastupnicima javnog interesa. Izabrana metodologija izrade Studije u skladu je sa odredbama okolišnog i prostornog zakonodavstva sa stručnim usmjerenjima u pogledu metodologije i pristupa te sa preporukama EU. Studija ranjivosti razmatra sve kategorije razvoja koje su razrađene u Prostornom planu Kantona Sarajevo. Također vodi računa o postojećoj klasifikaciji planiranja i kratkoročnim i srednjoročnim razvojnim prijedlozima. Djelatnosti koje su se obrađivale su sljedeće: - stambena izgradnja (individualna stambena izgradnja, kolektivna stambena izgradnja, gradnja vikend naselja, gradnja turističkih naselja, društvena infrastruktura (škole, zdravstvene ustanove, kulturne ustanove i sl.) - poljoprivredne površine (agrarne operacije) - iskorištavanje mineralnih sirovina (kamenolomi, glinokopi) - rekreacija u prirodi (rekreacioni centri, skijališta, biciklističke staze itd.) - saobraćajna infrastruktura (saobraćajnice, terminali) - energetska infrastruktura (dalekovodi, gasovodi) - komunalna infrastruktura (groblja, deponije) - industrijske zone, skladišta - privredne zone (tehnološki parkovi, veliki trgovački centri, transportno-distribucijski centri).