From 1 - 10 / 14
 • Categories  

  Reklamni panoi u zaštitnom pojasu cestovne komunikacije u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo sastoje se od jumbo plakata, city light reklama i info tačaka. Prema evidenciji iz 2022.godine, na pomenutoj cestovnoj komunikaciji egzistira 131 jumbo plakat ( + cca 50 nelegalnih, za koje je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo uputila ukaz i opomenu za uklanjanje), kao i 127 city ligt reklama. Info tačke postavljene su na 54 lokacije sa ukupno 153 info table. Postavljanje reklamnih panoa na pomenutoj cestovnoj komunikaciji vrši se prema Elaboratu o privremenom korištenju javnih površina za potrebe postavljanja slobodnostojećih reklamnih panoa na području Kantona Sarajevo i Planu rasporeda reklamnih panoa u Kantonu Sarajevo.

 • Categories  

  Most je cestovna građevina koja je sastavni dio javne ceste. Na cestama koje su pod nadležnosti i upravljanjem Direkcije za puteve Kantona Sarajevo nalazi se 58 mostova, čija ukupna dužina iznosi 2.529,40 m. Svim mostovima dodijeljena je njihova pripadajuća šifra, kao i broj prema evidenciji karata iz 2012.godine, kada kreirana prva zvanična baza o mostovima u Direkciji za puteve Kantona Sarajevo. Redovno i vanredno održavanje građevina javnih cesta vrši se u skladu sa zakonski propisanim rokovima, te je kroz sve vrste planova rada Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, sadržano i održavanje mostova na cestama u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.

 • Categories  

  Brojanje saobraćaja na cestama u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo vrši se na 29 lokacija. Svi podaci sa uređaja za brojanje saobraćaja obrađuju se jednom u toku godine i podaci se objedinjuju u publikacije brojanja saobraćaja. U PDF formatu dostupni su detaljni podaci sa uređaja a kroz shapefile-ove dostupni su podaci o mikrolokaciji uređaja i PGDS-u po godinama (od 2014. godine se vrši kontinuirano brojanje saobraćaja u Kantonu Sarajevo). Kvalitetan sistem brojanja saobraćaja na cestama od posebne je važnosti, jer prikupljeni i statistički obrađeni podaci omogućuju praćenje i analiziranje saobraćajnih potreba privrede i stanovništva, uočavanje nedostataka, te prognoziranje, planiranje i projektovanje cestovne infrastrukture i transportnog sistema Kantona Sarajevo.

 • Ortofoto je avionski/satelitski snimak tla u digitalnom rasterskom obliku, koji je posebnim postupcima geometrijski popravljen, tj. ortorektificiran tako da je mjerilo na cjelokupnom snimku uniformno. Za potrebe Projekta izrade topografske karte 1:5000 urbanog područja Kantona Sarajevo izvršeno je aerofotogrametrijsko snimanje ciljanog područja u junu i augustu 2017. godine. Kao konačni proizvod dobiven je digitalni ortofoto snimak urbanog područja Kantona Sarajevo u razmjeri 1:2500 sa rezolucijom snimka od 25 cm pixel.

 • Categories  

  Saobraćajna signalizacija je sistem sredstava, uređaja i oznaka za regulisanje i vođenje saobraćaja. Vertikalna signalizacija predstavlja skup posebno kodiranih oznaka namenjenih učesnicima u saobraćaju, koje se, u odnosu na saobraćajne površine, lociraju u vertikalnoj ravni, dok horizontalna signalizacija predstavlja skup posebno oblikovanih geometrijskih elemenata linija, figura, polja i natpisa koji formiraju oznake na saobraćajnim površinama Kantona Sarajevo. Sva cestovna komunikacija unutar Kantona Sarajevo sadrži zakonom propisanu i na osnovu Pravilnika o održavanju javnih cesta (Sl. N. FBiH, br. 69/10) postavljenu i održavanu saobraćajnu vertikalnu i horizontalnu signalizaciju.

 • Categories  

  Registar ulica, trgova i mostova Kantona Sarajevo sadrži nazive ulica, trgova i mostova razvrstane po općinama u Kantonu Sarajevo. Navedeni registar vodi i ažurira Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo na osnovu Odluke o obilježavanju ulica, trgova,parkova, mostova, institucija i ustanova imenima i zgrada brojevima na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Grada Sarajeva" br. 7/94) i (Službene novine Kantona Sarajevo" br. 12/06) . Baza podataka ulica sadrži atribute o dužini ulice, nazivu ulice, opisu, oznakama kao jedinstvenim identifikatorima, javnom prijevozu, kategoriji ceste, starom nazivu ulice itd. Baza podataka o mostovima i trgovima sadrži podatke kao što su naziv, lokacija, fotografija, identifikaciona oznaka itd. Podatke o nazivima ulica, trgova i mostova dostavlja Vlada Kantona Sarajevo (Služba za skupštinske poslove Kantona Sarajevo) na prijedlog Komisije za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti.

 • Categories  

  Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa za Izmjene i dopune Regulacionog plana "Centar Ilidža" definiše utvrđivanje stanja u pogledu obima, vrste, kvaliteta i stepena očuvanosti graditeljskog (kulturno-historijskog) i prirodnog naslijeđa, utvrđivanje urbnističkih karakteristika, prostorna kompozicija, ambijentalne osobenosti, utvrđivanje arhitektonske tipologije građevina, uređivanje uzroka devastacije graditeljskog naslijeđa i vrijednosti ambijentalne osobenosti. Valorizacija arhitekture i urbanizma, uspostavljanje strukturalnih odnosa koji će očuvati prostorno-plastične vrijednosti cjeline. Sadržaj prostorno planske dokumentacije, regulisan Zakonom o zaštiti kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa te Zakonom o prostornom planiranju, između ostalog, u svom sastavu ima i Separat kojim je regulisan tretman kulturno- historijskog i prirodnog naslijeđa.

 • Categories  

  Osovinu područja za koji se radi Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan "Alifakovac - Babića bašča" predstavlja ulica Veliki Alifakovac, od Inat-kuće u pravcu sjeveroistoka, kroz staro Alifakovačko groblje do raskršća Čeljigovića i Podcarine. Upravo na ovom raskršću stoljećima je postojala carinska postaja – malta, gdje se carinila roba pristigla karavanima sa istoka i usmjeravala širokim kaldrmisanim putem do podnožja Alifakovca i dalje, prema Carevoj mahali i Čaršiji. Osnovna urbana matrica predstavljena je uskim krivudavim ulicama sa čijih strana su se nizali neprekinuti mekani potezi objekata i avlijskih zidova. godine 1882. na cijelom evidentiranom području nije postojao niti jedan objekat bez avlije, a u sjevernom dijelu lokaliteta osim avlije, svaka parcela imala je baštu ili voćnjak. U sredini obuhvata, uporedo sa razvojem četiri mahale, stoljećima se razvija i Alifakovačko groblje sa turbetima i česmom, danas nacionalni spomenik BiH. Nišani u obliku stela sa srednjevjekovnim motivima, pronađeni u groblju, jasno ukazuju na tragove ljudskog prisustva i prije procesa do danas sačuvanog modela urbanizacije koji počinje sa dolaskom Osmanlija, sredinom 15.stoljeća. Ovim dokumentom upućuju se planeri na neophodne pravce savremenog razvoja koji će obezbijediti potreban kvalitet života i pri tome očuvati mjerilo, karakter i druge nematerijalne vrijednosti života u tradicionalnom stambenom naselju. Zadatak službe zaštite je da ukaže na suštinske vrijednosti ambijenta i predloži mjere za njihovo očuvanje, kao i da ukaže na teške oblike razaranja ambijenta stihijskom gradnjom, posebno tokom zadnjeg desetljeća.

 • Categories  

  Cilj Studije je da utvrdi aktuelnu i cjelovitu valorizaciju kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa i da da prijedlog mjera za očuvanje, zaštitu i korišćenje. Izradom ove Studije nadležne službe u Kantonu i općinama dobile su ažurnu kartu i bazu podataka o stanju prirodne i graditeljske baštine na području Kantona Sarajevo koja zaslužuje poseban tretman u izradi razvojnih i provedbenih dokumenata kao aktuelnog i budućih zadataka prostornog planiranja. Pored uvoda, priloga i grafičkog dijela Studija ima dva poglavlja: Polazne osnove i Plansku zaštitu i unaprijeđenje kulturno-historijakog i prirodnog naslijeđa. U prvom dijelu se daju opće informacije, historijski i urbani razvoj Sarajeva, sistem zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, te kvantifikacija i ocjena postojećeg stanja. Drugi dio sadrži: načela zaštite, ciljeve, metodologiju valorizacije naslijeđa, kvantifikaciju i nivoe planske zaštite naslijeđa, inventarizaciju i mjere planske zaštite sa detaljnom razradom kulturno-historijskog, a potom prirodnog naslijeđa. Zatim se obrađuje integracija zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa sa drugim funkcijama, a na kraju se daje prostorni razmještaj i bilans površina. Studija je ustanovila jedinstven registar kulturno-historijskogi prirodnog nasljeđa prema važećim zakonskim dokumentima, odnosno evropskim kriterijima, te je izvršena novelacija i registracija spomenika na postojećoj listi za područje Kantona Sarajevo. U Studiji su korišteni primarni i sekundarni izvori podataka, a obavljen je i značajan obim terenskih istraživanja (Rekognosciranje terena i ubiciranje pojedinih dobara, fotografiranje karakterističnih objekata, kompleksa, pejsaža, spomen obilježja) Također, značajan doprinos Studije su grafički prilozi koji su urađeni u GIS formatu, u kojem je rađen i Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine.

 • Studija stabilnosti terena Kantona Sarajevo rađena je za potrebe Prostornog plana Kantona Sarajevo 2003. - 2023. godine. Cilj ovog projekta je bio dobiti cjelovitu informaciju o kategorijama stabilnosti terena Kantona Sarajevo, lokacijama klizišta, pogodnosti terena za gradnju objekata, seizmotektonskim karakteristikama terena, kriznim područjima sa aspekta prostornog planiranja, uslovima planiranja i izgradnje na pojedinim kategorijama terena i na kraju digitalnu grafičku i pisanu bazu podataka u GIS okruženju.