From 1 - 10 / 223
  • Granica područja obuhvaćenog granicom Plana površine ... počinje sa raskršća ulica Velika Drveta i Bulevara Meše Selimovića, te polazi na zapad ulicom Bulevar Meše Selimovića i dolazi do rijeke Miljacke čijim koritom nizvodno produžava na sjeverozapad, nastavlja na sjeveroistok idući ulicom Džemala Bijedića i dolazi do njenog raskršća sa ulicom Velikih drveta. Koncept prostorne organizacije određen je podjelom na slijedeće zone: - upravno poslovna zona - radna zona - zona skladišta - saobraćajne površine - primarne gradske saobraćajnice - vodoprivredno zemljište Uz ulicu Džemala Bijedića i regulisano korito rijeke Miljacke predviđene su aleje prema Akcionom programu revitalizacije zelenila Grada Sarajeva.

  • Detaljni planski dokument Regulacioni plan "Gradski centar Marijin dvor - II faza" - izmjene i dopune bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.

  • Prostorni obuhvat površine 2,93 ha, nalazi se na lokalitetu Brežovača na teritoriji općine Hadžići. Koncept prostorne organizacije zasniva se na obezbijeđenju urbanističkih i planskih preduslova za izgradnju turističkog kompleksa sa smještajnim kapacitetima i pratećim sadržajima, poštujući prirodne vrijednosti i postojeću vegetaciju, kao i uslove koje nameće topografija terena. Predloženim rješenjem u predmetnom obuhvatu, planirana je izgradnja: 40 objekata (smještajni kapaciteti), 1 objekat poslovne namjene (info pult), 1 poslovni objekat (restoran sa pratećim sadržajima), prostor za sport i rekreaciju, te zona zelenila na kojoj nije dozvoljena gradnja.

  • Detaljni planski dokument Regulacioni plan "Gornji Kadarići" bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.

  • Detaljni planski dokument Regulacioni plan "Buća potok I" bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.

  • Prostor obuhvaćen Regulacionim planom “Alifakovac – Babića Bašća” nalazi u sjevernom dijelu centralnog gradskog jezgra. U prostornom smislu definisan je sa sjeverne strane rijekom Miljackom, sa sjevero-istočne strane zaštičenim područjem „Bendbaša“, sa zapadne strane ulicom Alifakovac, Megare i Džemala Čelića, sa jugoistočne strane ulicom Put mladih muslimana (tranzit). Ukupna površina obuhvata iznosi 9,7 ha. Planom se predviđa sanacija i rekonstrukcija postojećeg građevinskog fonda sa manjim dijelom angažovanja novih prostora za gradnju. Predviđeno je poboljšanje standarda stanovanja, rekonstrukcija postojećih objekata, humanija izgradnja manjih spratnosti i povoljnijom disperzijom kapaciteta društvene infrastrukture za nivo mjesne zajednice, pri tom poštujući usmjerenja zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa (Separat Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo). Ciljevi prostornog uređenja teže ka reurbanizaciji i prostornoj sanaciji poštujući utvrđenu postojeću saobraćajnu matricu i fizičku strukturu sa zbijenom i usitnjenom strukturom postojećih objekata (uključujući i objekte pod zaštitom). Potrebno je zadržati postojeći karakter slobodnih površina dvorišta individualnih objekata sa minimumom intervencija ili izgradnje. Komisija/Povjerenstvo za Očuvanje Nacionalnih Spomenika Bosne i Hercegovine je donijela Odluku o proglašenju Grobljanske cjeline Alifakovac u Sarajevu nacionalnim spomenikom, prema kome su utvrđene određene mjere zaštite ovog lokaliteta, kao i zaštitni pojas koji obuhvaća susjedne parcele (kontaktno područje - Ulica Podcarina). Planom je predviđen širi spektar intervencija na postojećim objektima u cilju sanacije cijelog prostora, kao i zaštićenog pojasa i formiranju fizičkih struktura primjerenih ovom ambijentu.

  • Područje obuhvaćeno granicom Plana površine 16,1 ha, ograničeno je sa sjevera trasom Južne longitudinale, sa juga obalom rijeke Miljacke, sa istoka trasom VI transvezale, sa zapada trasom V transvezale. Kroz konceptualno rješenje u odnosu na postojeće stanje Planom se predlaže naglašavanje tri generalna poteza, i to: 1. - rješavanje akutnog problema saobraćaja u mirovanju 2. - formiranje ulične fasade prema Južnoj longitudinali 3. - pješačka zona uz obalu rijeke Miljacke 1. Obzirom da komunalna saobraćajna infrastruktura nije adekvatno pratila visok koeficijent izgrađenosti prostora, izgradnjom podzemnih kolektivnih garaža se rješava težišni problem ovog naselja, kao i to da popravlja debalansiran procenat zelenih površina. 2. Izgradnjom nebodera “Bosmal”-a nameće se nužnost adekvatnog tretmana kontaktnih područja, što se opredmečuje u formiranju ulične fasade prema Južnoj longitudinali od stambeno-poslovnih objekata kao kontinuiran nastavak iste sa susjednih prostornih cjelina Hrasno i, Aneks i Mojmilo. 3. Lijevom obalom rijeke Miljacke se proteže pješačka staza kao nastavak iste iz istočnog dijela Grada uz koju se formira Aleja lipa. Uz pješačku stazu su tačkasto obezbjeđeni sadržaji koji je dopunjuju u smislu ponude i davanja identiteta pojedinim dijelovima staze.

  • Površina obuhvata iznosi 23,66 ha i obuhvata dijelove administrativnog teritorija općine Novi Grad Sarajevo. Područje planiranja ograničeno je na istoku i jugoistoku prostornim cjelinama Briješće i Sokolje, na zapadu i jugu magistralnim putem Stupska petlja-Vogošća (Krivoglavci), na sjeveru zonom poljoprivrednog zemljišta te prostornom cjelinom Zabrđe. Koncept prostorne organizacije prostora razmatranog ovim Planom zasnovan je na postavkama: - interpoliranja u izgrađenu matricu nove individualne stambene izgradnje i sadržaja društvene infrastrukture na nivou mjesne zajednice (uz ocjenu mogućnosti zadržavanja postojećeg stambenog fonda), - ostvarivanja saobraćajne povezanosti naselja u odnosu na magistralni pravac i naseljima u kontaktnoj zoni (Sokolje, Briješće i Zabrđe) te opremanja područja komunalnom i energetskom infrastrukturom. U sklopu obuhvata ovog plana definisane su zone sa sljedećim namjenama: - zona individualnog stanovanja (čini najveći dio površine obuhvata), - stambeno-poslovna zona (objekti izgrađeni uz ulicu Safeta Zajke), - zona zelenila (zelene površine uz objekte individualnog stanovanja i stambeno-poslovne objekte, zelenilo u sklopu rekreacionog centra, zaštitno zelenilo, groblje i linijsko zelenilo uz saobraćajnice), i - zona naseljskih saobraćajnica.

  • Prostorni obuhvat površine 2,47 ha, nalazi se u jugozapadnom dijelu u naselju Ljubnići, Općina Ilijaš. Koncept prostorne organizacije zasniva se na obezbijeđenju urbanističkih i planskih preduslova za izgradnju individualnih stambenih objekata, formiranje uređenog javnog zelenila te opremanju lokaliteta potrebnom mrežom saobraćajne i komunalne infrastrukture. Predloženim urbanističkim rješenjem planirana je izgradnja 19 individualnih objekata apartmanskog tipa stanovanja, spratnosti SP koji pokrivaju najveći dio obuhvata.

  • Područje površine 169,9 ha obuhvaćeno granicom Plana generalno je ograničeno sa sjeverne i istočne strane granicom zone individualnog stanovanja oznake 1.3.-1. Gazijin han, sa južne strane obuhvatom Zaštićenog pejzaža "Bentbaša", sa zapadne strane Vratničkim bedemom i ulicom Sedrenik. U obuhvatu je zastupljena individualna stambena izgradnja grupisana na nekoliko lokaliteta: Obhodža, Škaljića sokak, Gazijin han, Strelište, Baruthana, Hladivode, Brusulje, Hadžinska ravan i Emerovice. Sadržaj Plana je sagledavanje postojećeg stanja, dodavanje sadržaja društvene infrastrukture i preispitivanje prostornih mogućnosti za novu izgradnju te uslova za zadržavanje postojećih objekata, dogradnju, nadziđivanje, sve u skladu sa Elaboratom o inženjersko - geološkim karakteristikama terena.