Format

PNG

4 record(s)
 
Type of resources
Topics
Provided by
Formats
Representation types
Update frequencies
Scale
From 1 - 4 / 4
 • Categories  

  Na području Zaštićenog pejzaža Bijambare evidentirano je 8 speleoloških objekata od kojih se Srednja koristi u turističke svrhe. Za potrebe zaštite ovih vrijednih ekosistema izvršen je monitoring mikroklimatskih uslova u pećini s ciljem ispitivanja svih uticaja i abiotskih i biotskih na ove vrijedne ekosisteme. Pored navedenoga izvršena je inventarizacija i monitoring šišmiša, kao značajnjih predstavnika faune na ovome prostoru.

 • Categories  

  Projekat Analiza stanja i preispitivanje kategorije zaštićenih područja Kantona Sarajevo (II. faza) je realiziran za potrebe Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, a uspostavljen u cilju sagledavanja uspješnosti mjera koje se, u svrhu zaštite biološkog, geološkog i kulturnog diverziteta, provode na zaštićenim prirodnim područjima. Projektom su obuhvaćena tri zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo (Spomenik prirode Skakavac, Spomenik prirode Vrelo Bosne i Zaštićeni pejzaž Bijambare). Osnovu projektnog zadatka predstavljala je postojeća dokumentacija koja se odnosi na predmetni obuhvat, kao i terenska istraživanja na osnovu kojih se utvrđuje stanje, dalje mjere zaštite i utvrđivanje kategorije zaštite.

 • Categories  

  Projekat „Monitoring biodiverziteta nešumskih fitocenoza na području Spomenika prirode Vrelo Bosne i biodiverziteta šumskih ekosistema na području Spomenika prirode Skakavac“ predstavlja osnovu za uspostavu monitoringa na zaštićenim područjima uvažavajući najnovija saznanja iz obasti očuvanja životne sredine, važeće zakonske propise Federacije Bosne i Hercegovine, kao i međunarodne strateške sporazume i Konvencije. Istraživanjem koje je trajalo godinu dana, postignuti su značajni rezultati u procjeni i definiranju nultog stanja. Uvažavajući sve zakonske komponente kao i rezultate istraživanja predstavljen je model monitoringa sa svim pripadajućim elementima.

 • Categories  

  Projekat Revitalizacije i prezentacije prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa na potezu od izvorišta Vrela Bosne do Nacionalnog spomenika Crkvina kod sela Vrutci unutar Spomenika prirode „Vrelo Bosne” je proveden kroz nekoliko aktivnosti i faza u cilju analize stanja prirodnih vrijednosti, te definisanju jasnih mjera sanacije i revitalizacije u skladu sa trenutnim stanjem. Tokom projekta su, pored rezultata terenskih istraživanja iskorištena (iz 2020. godine) i naučna saznanja o sastavu različitih biljnih i životinjskih zajednica i staništa.postignuti rezultati doprinose dugoročnom cilju koji se odnosi na doprinos očuvanju lokaliteta kroz razvoj ekološke svijesti, svijesti o značaju prirodne i kulturne baštine, te podizanje stepena odgovornosti svakog pojedinca u procesima očuvanja predmetnog prostora i šire okoline. Ovdje je posebno važno naglasiti za lokalitet Vrutci sve češću pojavu razvoja tercijernih ekosistema.