From 1 - 10 / 17
 • Categories  

  Pristupi izradi separata je utemeljen na realnoj potrebi da se proces poboljšanja saobraćajnog sistema razvojno usmjeri. Smjernice opšteg razvoja Kantona za period do 2023. godine su neophodne. Krucijalni faktori uticaja na životne funkcije u gradu, veličinu i strukturu grada, ekonomiju i društvene odnose su struktura saobraćajnog sistema i upravljanje podsistemima u takvoj strukturi. Dakle, efikasnost, kapacitet, brzina, tehnologija, kvalitet, troškovi i uticaj na okolinu su indikatori koje treba uključiti pri optimizaciji saobraćajnog sistema i njegovog upravljanja. Studija saobraćaja se sastoji iz više separata a to su: a) Separat Centralno upravljanje saobraćajem na području Kantona Sarajevo b) Separat Uticaj na okolinu - Kanton Sarajevo c) Separat Robni tokovi na području Kantona Sarajevo d) Separat Mreža saobraćajnica e) Separat Uticaj socio-ekonomskih parametara na veličinu saobraćaja (kretanja) f) Separat Analiza saobraćaja na mreži saobraćajnica Sarajevskog kantona g) Separat Mirujući saobraćaj h) Separat Javnog prevoza putnika, gradskog i prigradskog i) Separat željeznički saobraćaj j) Separat zračni saobraćaj.

 • Categories  

  Na području Zaštićenog pejzaža Bijambare evidentirano je 8 speleoloških objekata od kojih se Srednja koristi u turističke svrhe. Za potrebe zaštite ovih vrijednih ekosistema izvršen je monitoring mikroklimatskih uslova u pećini s ciljem ispitivanja svih uticaja i abiotskih i biotskih na ove vrijedne ekosisteme. Pored navedenoga izvršena je inventarizacija i monitoring šišmiša, kao značajnjih predstavnika faune na ovome prostoru.

 • Categories  

  Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je kroz projekat „Ažuriranje osnovne topografske karte 1:5.000 urbanih područja Kantona Sarajevo“ – Faza 2: Prikupljanje podataka o visini objekata, izradio 3D model urbanih područja Kantona Sarajeva. 3D objekti urbanih područja Kantona Sarajevo definisani su sa njihovim prostornim položajem (osnovom) i visinom. 3D geometrija objekata, za kreiranje 3D modela urbanih područja Kantona Sarajevo, dobijena je podizanjem konture objekta na apsolutnu visinu i izduženom za visinu objekta, čime se dobija objekat detaljnosti LoD1. U LoD1 model zgrade je predstavljen u blok modelu zgrada. Ova geometrija je postavljena u prostornu bazu podataka (Microsoft SQL) sa atributima: apsolutna visina dna objekta, apsolutna visina vrha objekta i relativna visina ovjekta. Geometrija se može vidjeti u aplikacijama koje podržavaju 3D (npr. direktno u ArcScene). Aero fotografije su korišćene za dobijanje oblaka tačaka za određivanje najviše tačke objekta, a DTM urbanog područja Sarajeva je korišćen za određivanje visine tačke objekta na tlu. Ovakav prikaz objekata (LoD1) dovoljan je za prostornu analizu na nivou urbanističkog plana (npr. procjena gustine naseljenosti, proračun građevinske bruto površine (BGP), simulacija i modeliranje ventiliranih urbanih koridora, stvaranje pametnog digitalnog grada itd.). Kako bi zadovoljio potražnju za efikasnom vizualizacijom 3D modela gradova, novi Open Geospatial Consortium (OGC) kreirao je CityGML koji definira 3D model grada u pet različitih nivoa detalja. CityGML je otvoreni model podataka za skladištenje i razmjenu 3D modela gradova. Koristeći OGC standarde za razmjenu prostornih podataka Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo kreirao je WMS (Web Map Service): 3D model urbanoih područja Kantona Sarajevo.

 • Categories  

  Komunalnim uređajima smatraju se: vodovodna mreža, kanalizaciona mreža, elektroenergetska mreža i mreža električnih vodova za potrebe saobraćaja, toplovodna i parovodna mreža, telekomunikaciona mreža, gasovodna mreža, naftovodna mreža, sonovodna mreža i drenažna mreža sa pripadajućim objektima (tuneli, skloništa, podzemni prolazi i garaže, podrumi i slično) koji su u funkciji komunalnih uređaja. Podaci iz katastra komunalnih uređaja obavezno se koriste u planiranju i uređenju prostora i u projektovanju i izvođenju građevinskih i drugih radova. U toku snimanja prikupljaju se sljedeći podaci o uređajima: materijal, dužina, prečnik voda, oznaka sistema, materijal voda, napon, dimenzije kanala itd,. Za sve navedene uređaje utvrđuje se po mogućnosti, godina postavljanja voda, korisnik komunalnog uređaja i način na koji su instalacije otkrivene prije geodetskog snimanja. Uvid u podatke katastra komunalnih uređaja dozvoljen je organima uprave, institucijama, javnim preduzećima i drugim organizacijama samo za službene potrebe, ukoliko za pojedine podatke nije posebnim propisom drugačije određeno. Uvid se vrši samo u službenim prostorijama i u prisustvu ovlaštenog lica nadležnog organa uprave. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo dužan je, na nivou Kantona Sarajevo, na traženje zainteresovane stranke, izdati prepis ili kopiju podataka katastra komunalnih uređaja, ukoliko za pojedine podatke posebnim propisom nije drugačije određeno. Za korištenje podataka katastra komunalnih uređaja plaća se naknada.

 • Categories  

  Projekat Analiza stanja i preispitivanje kategorije zaštićenih područja Kantona Sarajevo (II. faza) je realiziran za potrebe Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, a uspostavljen u cilju sagledavanja uspješnosti mjera koje se, u svrhu zaštite biološkog, geološkog i kulturnog diverziteta, provode na zaštićenim prirodnim područjima. Projektom su obuhvaćena tri zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo (Spomenik prirode Skakavac, Spomenik prirode Vrelo Bosne i Zaštićeni pejzaž Bijambare). Osnovu projektnog zadatka predstavljala je postojeća dokumentacija koja se odnosi na predmetni obuhvat, kao i terenska istraživanja na osnovu kojih se utvrđuje stanje, dalje mjere zaštite i utvrđivanje kategorije zaštite.

 • Categories  

  Komunalnim uređajima smatraju se: vodovodna mreža, kanalizaciona mreža, elektroenergetska mreža i mreža električnih vodova za potrebe saobraćaja, toplovodna i parovodna mreža, telekomunikaciona mreža, gasovodna mreža, naftovodna mreža, sonovodna mreža i drenažna mreža sa pripadajućim objektima (tuneli, skloništa, podzemni prolazi i garaže, podrumi i slično) koji su u funkciji komunalnih uređaja. Podaci iz katastra komunalnih uređaja obavezno se koriste u planiranju i uređenju prostora i u projektovanju i izvođenju građevinskih i drugih radova. U toku snimanja prikupljaju se sljedeći podaci o uređajima: materijal, dužina, prečnik voda, oznaka sistema, materijal voda, napon, dimenzije kanala itd,. Za sve navedene uređaje utvrđuje se po mogućnosti, godina postavljanja voda, korisnik komunalnog uređaja i način na koji su instalacije otkrivene prije geodetskog snimanja. Uvid u podatke katastra komunalnih uređaja dozvoljen je organima uprave, institucijama, javnim preduzećima i drugim organizacijama samo za službene potrebe, ukoliko za pojedine podatke nije posebnim propisom drugačije određeno. Uvid se vrši samo u službenim prostorijama i u prisustvu ovlaštenog lica nadležnog organa uprave. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo dužan je, na nivou Kantona Sarajevo, na traženje zainteresovane stranke, izdati prepis ili kopiju podataka katastra komunalnih uređaja, ukoliko za pojedine podatke posebnim propisom nije drugačije određeno. Za korištenje podataka katastra komunalnih uređaja plaća se naknada.

 • Topografska karta 1:5000 urbanog područja Kantona Sarajevo ima višestruki značaj koji se ogleda kroz: - dobijanje ažurnih podloga za izradu urbanističkih planova, odnosno urbanističke dokumentacije, - dobijanje digitalnog modela terena koji služi za različite analize, - formiranje inicijalne baze Topografskog informacionog Sistema koja je urađena prema smjernicama i specifikacijama koje se baziraju na INSPIRE direktivama. Topografska karta urbanog područja Kantona Sarajevo je urađena za područje  površine 300 km2 koje je pokriveno sa 76 listova u razmjeri 1:5000.

 • Categories  

  Mreža linija javnog prijevoza je skup svih linija koje na području Kantona Sarajevo sačinjavaju podgrupe linija javnog linijskog prijevoza putnika grupisanih po tehnološkim kriterijima. Mrežom linija utvrđuju se sljedeći elementi: broj i vrsta linije (tramvajska, trolejbuska, autobuska, minibuska, žičara, kosi lift), rang linije (općinska, gradska i kantonalna), terminali, polazni i završni terminus, stanice i stajališta po smjerovima i njihova međusobna rastojanja - daljinar, trasa svih linija (itinerer), nazivi linija i linijski broj, broj, vrsta i tip potrebnih vozila po svakoj liniji, broj vozila javnog prijevoza koji će biti opremljeni uređajima za olakšan ulaz ili izlaz osoba s ateškoćama u kretanju, najveći dopušteni stepen popunjenosti vozila, period i režim održavanja, tarifni razred za svaku pojedinu liniju, vezane linije.

 • Categories  

  Projekat „Monitoring biodiverziteta nešumskih fitocenoza na području Spomenika prirode Vrelo Bosne i biodiverziteta šumskih ekosistema na području Spomenika prirode Skakavac“ predstavlja osnovu za uspostavu monitoringa na zaštićenim područjima uvažavajući najnovija saznanja iz obasti očuvanja životne sredine, važeće zakonske propise Federacije Bosne i Hercegovine, kao i međunarodne strateške sporazume i Konvencije. Istraživanjem koje je trajalo godinu dana, postignuti su značajni rezultati u procjeni i definiranju nultog stanja. Uvažavajući sve zakonske komponente kao i rezultate istraživanja predstavljen je model monitoringa sa svim pripadajućim elementima.

 • Categories  

  Komunalnim uređajima smatraju se: vodovodna mreža, kanalizaciona mreža, elektroenergetska mreža i mreža električnih vodova za potrebe saobraćaja, toplovodna i parovodna mreža, telekomunikaciona mreža, gasovodna mreža, naftovodna mreža, sonovodna mreža i drenažna mreža sa pripadajućim objektima (tuneli, skloništa, podzemni prolazi i garaže, podrumi i slično) koji su u funkciji komunalnih uređaja. Podaci iz katastra komunalnih uređaja obavezno se koriste u planiranju i uređenju prostora i u projektovanju i izvođenju građevinskih i drugih radova. U toku snimanja prikupljaju se sljedeći podaci o uređajima: materijal, dužina, prečnik voda, oznaka sistema, materijal voda, napon, dimenzije kanala itd,. Za sve navedene uređaje utvrđuje se po mogućnosti, godina postavljanja voda, korisnik komunalnog uređaja i način na koji su instalacije otkrivene prije geodetskog snimanja. Uvid u podatke katastra komunalnih uređaja dozvoljen je organima uprave, institucijama, javnim preduzećima i drugim organizacijama samo za službene potrebe, ukoliko za pojedine podatke nije posebnim propisom drugačije određeno. Uvid se vrši samo u službenim prostorijama i u prisustvu ovlaštenog lica nadležnog organa uprave. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo dužan je, na nivou Kantona Sarajevo, na traženje zainteresovane stranke, izdati prepis ili kopiju podataka katastra komunalnih uređaja, ukoliko za pojedine podatke posebnim propisom nije drugačije određeno. Za korištenje podataka katastra komunalnih uređaja plaća se naknada.