From 1 - 10 / 264
  • Područje površine 4,0 ha obuhvaćeno granicom Plana nalazi se u užem području općine Hadžići, naselje Ušivak. Koncept prostorne organizacije zasniva se na obezbijeđenju urbanističkih i planskih preduslova za izgradnju individualnih stambenih objekata, formiranju uređenih javnih zelenih površina, zaštitnog zelenila te opremanju lokaliteta potrebnom mrežom saobraćajne i komunalne infrastrukture. Predloženim urbanističkim rješenjem planirana je izgradnja 45 novih objekata, od čega je 43 individualnih stambenih objekata spratnosti SP1 i SP2, koji pokrivaju najveći dio obuhvata i 2 stambeno-poslovna objekata (sa sadržajima u funkcij stambenog naselja)

  • Granica područja obuhvaćenog granicom Plana površine ... počinje sa raskršća ulica Velika Drveta i Bulevara Meše Selimovića, te polazi na zapad ulicom Bulevar Meše Selimovića i dolazi do rijeke Miljacke čijim koritom nizvodno produžava na sjeverozapad, nastavlja na sjeveroistok idući ulicom Džemala Bijedića i dolazi do njenog raskršća sa ulicom Velikih drveta. Koncept prostorne organizacije određen je podjelom na slijedeće zone: - upravno poslovna zona - radna zona - zona skladišta - saobraćajne površine - primarne gradske saobraćajnice - vodoprivredno zemljište Uz ulicu Džemala Bijedića i regulisano korito rijeke Miljacke predviđene su aleje prema Akcionom programu revitalizacije zelenila Grada Sarajeva.

  • Detaljni planski dokument Regulacioni plan "Gradski centar Marijin dvor - II faza" - izmjene i dopune bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.

  • Detaljni planski dokument Urbanistički projekat "Bosanka" Blažuj bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.

  • Prostorni obuhvat površine 2,93 ha, nalazi se na lokalitetu Brežovača na teritoriji općine Hadžići. Koncept prostorne organizacije zasniva se na obezbijeđenju urbanističkih i planskih preduslova za izgradnju turističkog kompleksa sa smještajnim kapacitetima i pratećim sadržajima, poštujući prirodne vrijednosti i postojeću vegetaciju, kao i uslove koje nameće topografija terena. Predloženim rješenjem u predmetnom obuhvatu, planirana je izgradnja: 40 objekata (smještajni kapaciteti), 1 objekat poslovne namjene (info pult), 1 poslovni objekat (restoran sa pratećim sadržajima), prostor za sport i rekreaciju, te zona zelenila na kojoj nije dozvoljena gradnja.

  • Detaljni planski dokument Urbanistički projekat "Klinički centar Koševo" bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.

  • Detaljni planski dokument Urbanistički projekat "Centar-Orlovačka ulica" bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.

  • Detaljni planski dokument Urbanistički projekat "Kvadrant 12" bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.

  • Detaljni planski dokument Regulacioni plan "Gornji Kadarići" bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.

  • Detaljni planski dokument Regulacioni plan "TMZ-Feroelektro" bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.