From 1 - 10 / 274
  • Detaljni planski dokument Urbanistički projekat "Lato - benzinska stanica" bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.

  • Prostorni obuhvat površine 1,25 ha nalazi se na sjeverozapadnim obroncima Igmana iznad naselja Žunovnica. Neposredno graniči sa Regionalnom cestom R442a Hadžići Igman. Administrativno pripada Općini Hadžići. Koncept prostorne organizacije zasniva se na obezbijeđenju urbanističkih i planskih preduslova za izgradnju devet individualnih stambenih objekata i jedan poslovni objekat, te opremanju lokaliteta potrebnom mrežom saobraćajne i komunalne infrastrukture.

  • Detaljni planski dokument Urbanistički projekat "Bakr-babina džamija" bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.

  • Detaljni planski dokument Regulacioni plan "Širokača" bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.

  • Studija stabilnosti terena Kantona Sarajevo rađena je za potrebe Prostornog plana Kantona Sarajevo 2003. - 2023. godine. Cilj ovog projekta je bio dobiti cjelovitu informaciju o kategorijama stabilnosti terena Kantona Sarajevo, lokacijama klizišta, pogodnosti terena za gradnju objekata, seizmotektonskim karakteristikama terena, kriznim područjima sa aspekta prostornog planiranja, uslovima planiranja i izgradnje na pojedinim kategorijama terena i na kraju digitalnu grafičku i pisanu bazu podataka u GIS okruženju.

  • Područje obuhvaćeno granicom Plana površine 3,65 ha ograničeno je približno pravilnom trouglastom konturom, koju tangira na sjeveru rijeka Miljacka, na jugu Zagrebačka ulica, sa zapada dio Grbavičke u pravcu koji izlazi na korito rijeke Miljacke. Područje obuhvaćeno granicom Plana predstavlja izgrađenu i završenu urbanističko-arhitektonsku cjelinu. Uzevši u obzir sve nedostatke u prostornoj organizaciji, cilj izrade Plana bio je sanacija objekta Zanatskog centra i rješavanja saobraćaja u mirovanju u mogućem omjeru. Planom je predviđena podzemna garaža sa dva ulaza/izlaza, prvi je sa Prve transvezale, dok je drugi iz interne komunikacije u Zagrebačkoj ulici. Nivo partera planiran je kao kombinacija platoa i zelene površine sa elementima urbanog mobilijara. Objekat Zanatskog centra planiran je Urbaništičkim projektom usvojenim 1989. godine, međutim objekat nije izgrađen u skladu sa donesnom dokumentacijom. Objekat ima koncept bazara, sa natkrivenom internom komunkacijom iz koje se obostrano ulazi u pojedinačne sadržaje. Današnje stanje objekta je takvo da je usljed međusobno neusaglašenih i neadekvatnih intervencija na objektu došlo do narušavanja izgleda objekta, koji je izgubio svoju kompozicionu i oblikovnu komponentu, a dijelovi objekta koji nisu izvedeni po projektnoj dokumentaciji dodatno narušavaju izgled objekta. U vezi sa navedenim Planom je predvođen redizajn objekta, na osnovu idejnog projekta u cilju postizanja jedinstvenog vizuelnog i funkcionalnog izraza.

  • Detaljni planski dokument Regulacioni plan "Vratnik" bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.

  • Detaljni planski dokument Urbanistički projekat "Autobuska stanica Sarajevo" bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.

  • Detaljni planski dokument Regulacioni plan "Alipašin most II i III" bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.

  • Područje površine 5,98 ha obuhvaćeno granicom Plana nalazi se na padinama brda Karašnica, u okviru nadmorskih visina od 507,50 do 556 m.n.m, istočno od centralnog dijela općine Ilijaš. Područje obuhvaćeno granicom Plana je zbog svog položaja, konfiguracije terena te stihijski izgrađenih objekata individualnog stanovanja, koji su svojim položajem i pristupnim putevima narušili izgled prirodne padine na koju je fokus pogleda iz velikog dijela općine Ilijaš – čime se i rukovodilo kod planiranja spomenika Cvijet Srebrenice na brdu Karašnica – veoma kompleksan prostor za planiranje predviđenih sadržaja. Prostorna organizacija je zasnovana na položaju predmetnog područja u odnosu na centralni dio općine Ilijaš kroz dva segmenta: - vizure koje se pružaju prema području obuhvaćenom granicom Plana, - vizure koje se pružaju sa područja obuhvaćenog granicom Plana. Područje obuhvaćeno granicom Plana predstavlja javnu zelenu površinu kategorije park, koja će u svom sastavu imati i uslovno rečeno, arboretum, koji će pored edukativnog i estetsko-dekorativnog, imati i memorijalni karakter. U oblikovnom smislu, park čine četiri sljedeće površine, međusobno povezane u jednu funkcionalnu cjelinu: ulazni punkt, memorijalni dio parka, arboretum i pejsažno oblikovane površine